Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.


1. Definities:

1.1 Hond: Waar de term hond wordt toegepast kan dit ook in meervoud worden gezien, indien het om meerdere honden van één en dezelfde eigenaar gaat.

1.2  Wandeling: De service waarbij een op een hondenuitlaat de hond van de klant thuis ophaalt, ermee wandelt binnen de afgesproken tijd en hem weer thuis brengt.

1.3 Offerte: De offerte die een op een hondenuitlaat na het kennismakingsgesprek met de klant verstuurd ter bevestiging van de deelname aan de wandeling bij een op een hondenuitlaat.


2.Toepasselijkheid:

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere hond die mee gaat met een wandeling van een op een hondenuitlaat .


3. Aanbod:

3.1 Een op een hondenuitlaat doet in een persoonlijk kennismakingsgesprek met de klant een mondeling voorstel tot deelname van diens hond aan de wandeling.

3.2 Er wordt met de hond gewandeld binnen de afgesproken tijd.

3.3 In het voorstel zijn diverse tijd- en serviceconstructies mogelijk.


4. Overeenkomst deelname:

4.1 Een op een hondenuitlaat bevestigt de deelname aan de wandeling door middel van een offerte.

4.2 In de offerte staat per wanneer, hoe vaak, op welke dagen en tegen welke prijs de hond van de klant mee zal gaan.

4.3 Op het inschrijfformulier staan de algemene gegevens van de klant, zoals naam, adres, postcode woonplaats, (mobiele) telefoonnummers, emailadres en dierenartsgegevens.

4.4 Op het inschrijfformulier staan de algemene gegevens van de hond, zoals naam, leeftijd, ras, en bijzonderheden op het gebied van gedrag of medische geschiedenis.

4. Op het inschrijfformulier staat ook of een op een hondenuitlaat in het bezit is van de sleutel van de klant.

4.6 De klant dient het volledig eens te zijn met het verstrekken van alle relevante gegevens omtrent zijn hond ( gedrag, medische geschiedenis), die van toepassing op en van betekenis voor de deelname van zijn hond aan de wandeling zijn. Een op een hondenuitlaat baseert hier haar oordeel op of deelname mogelijk is en gebruikt deze gegevens voor het inschrijfformulier.

4.7 Alleen honden die beschikken over geldige inentingspapieren kunnen deelnemen aan de wandeling. De eigenaar is verantwoordelijk voor tijdige en correcte inenting.

4.8 Indien blijkt dat de hond een (besmettelijke) ziekte, plaag of kwaal heeft te wijten aan niet tijdige of correcte inenting of antiparasitaire  behandeling, kan een op een hondenuitlaat de daaruit voortvloeiende kosten en gederfde inkomsten op de eigenaar verhalen.

4.9 De klant dient voor eerste deelname aan de wandeling het inschrijfformulier ondertekend te hebben geretourneerd aan een op een hondenuitlaat.

4.10 Met het retourneren van het inschrijfformulier bevestigt de klant de deelname van diens hond aan de wandeling vaneen op een hondenuitlaat en gaat de klant akkoord met de gegevens in de offerte en op het inschrijfformulier en met de algemene voorwaarden van de wandeling.


5. Duur en beëindiging overeenkomst                                                                                                                                            

5.1 Bij eenzijdige verbreking van het contract door de klant zelf, zal een op een hondenuitlaat de klant binnen 14 dagen een eenmalig voorstel doen, waarbij de klant de mogelijkheid krijgt het contract af te kopen.

5.2 Een 10-strippenkaart heeft een geldigheid van 3 maanden.                                                                                                     

5.3 Stilzwijgend wordt overgegaan op een volgende strippenkaart.                                                                                                  

5.4 Beëindiging van de 10-strippenkaart dient schriftelijk of per email te worden aangegeven.                                                          

5.5 Bij beëindiging van de 10-strippenkaart vindt er geen retournering van geld plaats indien de klant nog ongebruikte strippen heeft                                                                                                                                                                                                   

5.6 Een op een hondenuitlaat hanteert 3 soorten abonnementen waarbij met alle een geldigheid van 4 weken:             

-4 weken abonnement waarbij de hond 3 keer per week deelneemt aan de wandeling                                                           

-4 weken abonnement waarbij de hond 4 keer per week deelneemt aan de wandeling                                                         

-4 weken abonnement waarbij de hond 5 keer per week deelneemt aan de wandeling                                                                  

5.7 Stilzwijgend wordt het abonnement verlengd.                                                                                                                             

5.8 Beëindiging van het abonnement dient schriftelijk of per email te worden aangegeven , waarbij een opzegtermijn van één maand in acht wordt genomen.                                                                                                                                                     

5.9 Bij beëindiging van het abonnement vindt er geen retournering van geld plaats indien het abonnement nog niet is verlopen.   

5.10 De geldigheid van zowel de strippenkaart als het abonnement wordt opgeschort bij:                                                             

- langdurige ziekte bij de hond                                                                                                                                                       

- door de klant opgegeven vakanties (minimaal 4 weken van te voren)                                                                                          

5.11 Tijdens de nationale feestdagen zal een op een hondenuitlaat en eventueel nader te bepalen dagen gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of restitutie van het abonnement.     
6. Prijzen en prijswijzigingen:

6.1 De prijs wordt voorafgaande aan deelname afgesproken.

6.2 Standaard is de prijs inclusief BTW.

6.3 Standaard worden er reiskosten gerekend.

6.4 De vooraf besproken prijs wordt bevestigd middels de gespecificeerde factuur die de klant voorafgaande aan de deelname krijgt toegestuurd.

6.5 Bij prijswijzigingen wordt de klant minimaal een maand van tevoren op de hoogte gesteld.


7. Betalingsvoorwaarden:

7.1 Een op een hondenuitlaat legt de factuur neer in uw huis na het uitlaten, die de klant binnen 10 dagen dient te voldoen.

7.2 Wanneer de betalingstermijn van 10 dagen is verstreken zonder de betaling heeft plaats gevonden volgt een herinnering.

7.3 Indien betaling na herinnering alsnog achterwege blijft in de 10 daarop volgende dagen, volgt ingebrekestelling, vermeerderd met 12,50 euro administratiekosten.

7.4 Indien de vordering uit handen gegeven moet worden zal de dienstbetrekking met onmiddellijke ingang eindigen en zullen ook de incassokosten op de klant worden verhaald.


8. Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden:

8.1 Een hond met een abonnement heeft ten alle tijden voorrang op deelname aan de uitlaatservice ten opzichte van een hond met een strippenkaart.

8.2 De klant kan tot 12:00 uur de dag ervoor kosteloos de geplande deelname annuleren. In alle andere gevallen zal de deelname doorberekend worden aan de klant.

8.3 Bij gebruik van abonnementen kan de klant ten alle tijden annuleren. De kosten zulen echter worden doorberekend.

In artikel 5.10 worden de gevallen genoemd, die hierop een uitzondering vormen.

8.4 Bij gebruik van abonnementen kan de klant tot 2 weken van te voren de vaste dag wijzigen. Daarna worden de vaste dagen doorberekend en de extra dag tegen het abonnementstarief extra gerekend.

8.5 Een op een hondenuitlaat kan ten alle tijden de hondenuitlaatservice annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden (zoals onveilige weersomstandigheden of ziekte van personeel) Bij gebruik van losse uitlaatbeurten en strippenkaarten worden de kosten in zulke gevallen niet doorberekend worden aan de klant.


9. Aansprakelijkheid:

9.1 De klant blijft ten alle tijden als eigenaar van de hond aansprakelijk, als ook de eventuele schade die de hond toebrengt.

9.2 Een op een hondenuitlaat is niet aansprakelijk voor (vervolg) schade aan de hond door ziekte, letsel en/of aandoeningen die de hond tijdens de wandeling oploopt. Een op een hondenuitlaat zal ten alle tijden alles in het werk stellen om dit te voorkomen.

9.3 De sleutels in bezit van een op een hondenuitlaat worden zorgvuldig bewaard en niet gelabeld met adres. Een op een hondenuitlaat is niet aansprakelijk bij beschadiging, vermissing of diefstal van goederen in, aan of om het huis en het erf van de klant.


10. Klachten:

10.1 Een klacht dient de klant binnen 24 uur telefonisch en binnen 48 uur schriftelijk aan een op een hondenuitlaat mede te delen.

10.2 Een op een hondenuitlaat zal na ontvangst van de klacht binnen 24 uur reageren op de klacht en binnen alle redelijkheid binnen 48 uur een geschikte oplossing bieden.

10.3 Indien er geschillen ontstaan wordt er met wederzijdse instemming een derde deskundige aangewezen. Het ordeel van deze derde kan bepalend zijn.


11. Bijkomende activiteiten en kosten gedurende de afwezigheid van de klant:

11.1 Bij ziekte of letsel van een dier tijdens de deelname neemt een op een hondenuitlaat contact op met de klant over de te ondernemen acties. Indien de klant onbereikbaar is, onderneemt een op een hondenuitlaat de in haar ogen benodigde acties.

11.2 Indien een op een hondenuitlaat het nodig acht zal een op een hondenuitlaat de hond ( met of zonder overleg met de klant) ter beoordeling en eventuele behandeling naar een dierenarts brengen op rekening van de klant.

11.3 De extra tijd en kosten die voortkomen uit 11.1 en 11.2 zullen worden doorberekend aan de klant.